Zpracování osobních údajů

V případě, že je v rámci www stránek třeba, aby Uživatel, který je fyzickou osobou, poskytl o své osobě údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), poskytnutím těchto údajů zároveň Uživatel uděluje Provozovateli jakožto správci a zpracovateli osobních údajů ve smyslu Zákona svůj výslovný souhlas se zpracováním daných údajů dle Zákona. Poskytnutí osobních údajů ze strany Uživatele je dobrovolné.

Provozovatel tímto informuje Uživatele jakožto subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze Zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Provozovateli je dobrovolné, že má Uživatel právo k jejich přístupu, má právo žádat informaci o zpracování svých osobních údajů, má právo na opravu osobních údajů, má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv písemně odvolat na adrese Provozovatele, a další práva vyplývající z ustanovení § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje, které Provozovatel zpracovává, jsou údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Uživatele (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s Uživatelem (kontaktní údaje).

Provozovatel zpracovává se souhlasem Uživatele zejména následující osobní údaje Uživatele:

Uvedené osobní údaje jsou využívány a zpracovávány pro účely související se službami v rámci podnikatelské činnosti Provozovatele a pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací služby a provozováním www stránek, pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů, pro svou vnitřní potřebu, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, sledování kvality služeb a spokojenosti Uživatelů a optimalizaci poskytovaných služeb, pro obchodní účely, mj. za účelem kontroly kvality procesů, zaměřených na potřeby Uživatelů.

Uživatelem poskytnuté osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím a veškeré osoby, které s osobními údaji Uživatelů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje nebudou poskytovány třetím subjektům, vyjma subjektů, které zajišťují plnění produktů a služeb objednaných Uživatelem. Mohou být poskytnuty pouze státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv (např. soudům, soudním exekutorům, přičemž rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku), specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel"), které pro Provozovatele provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (viz § 13 Zákona) - za zpracovatele vybírá Provozovatel po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která Provozovateli poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se souhlasem Uživatele nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Osobní údaje uchovává Provozovatel ve formě elektronické (počítačová databáze). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem. Jejich likvidaci Provozovatel provede, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány nebo na základě žádosti Uživatele, kterou může zaslat písemně na adresu Mikulášské nám. 15, Plzeň, PSČ 326 00, případně emailem na adresu info@skventura.cz.

Informaci o tom, jaké osobní údaje Provozovatel o Uživateli zpracovává, si může Uživatel vyžádat písemně na adrese Mikulášské nám. 15, Plzeň, PSČ 326 00, případně prostřednictvím www stránek na zde uvedených kontaktech. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 Zákona) Provozovatel vyhotoví a poskytne bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informace náleží Provozovateli úhrada nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 Zákona).

V případě, že Uživatel zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

Je-li daná žádost Uživatele shledána oprávněnou, Provozovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů Uživatele jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Provozovatele nebo zpracovatele odpovídají za ně společně a nerozdílně.

 

Zasílání obchodních sdělení

Vámi poskytnuté kontaktní údaje je Školní sportovní klub VENTURA, z.s. oprávněn využít k zasílání obchodních sdělení obsahující informace o novinkách nebo pořádaných akcích a to v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění ve spojení s § 5 č. 101/2000 Sb. V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit.